مدیریت تحول در ایران معاصر

مدیریت تحول در ایران معاصر

واکاوی تاریخی در پی فهم دلایل فراز و فرود نظام اداری

متن در حال به روزرسانی است.