مدیریت تحول با رویکرد همبالی

مدیریت تحول با رویکرد همبالی

آموزه‌هایی از شیوه رهبری هدهد، استنباط شده از کتاب منطق‌الطیر

متن در حال به روزرسانی است.