مدیریت تحول با رویکرد ایرانشناسی

مدیریت تحول با رویکرد ایرانشناسی

کوششی فلسفی برای فهم بن‌مایه‌ها و اقتضاهای ملی و سازمانی ایران


در گفتگو با دکتر میرجلال الدین کزازی

 

متن در حال به روزرسانی است.