گفتاری در گرامیداشت روز معلم

گرامیداشتها بهانه ای است برای انجام کرداری و گویش گفتاری تا تو نشان بدهی به اهمیت و ارزش چیزی آگاهی و متوجهی.

یعنی وجه(صورت) وجود خود را به سوی آن باز میگردانی. راستی ما به عنوان فرد، گروه ، سازمان و حاکمیت برای روز معلم، این آینده سازان جامعه چه می کنیم؟

اینها همان کسانی هستند که اثر وجودشان بر کودکان، نوجوانان، جوانان امروز و پیران آینده در همیشه تاریخ پیداست.

همان پیرانی که ما را در پرتو تعالیم معلمانشان بزرگ کردند. می بینید چه رابطه چند سویه ای است؟

با سپاس از سرکار خانم احمدزاده که چندساعته این کلیپ را با توجه به تمامی محدودیت ها تقدیم دوستان کردند. دست مریزاد