گاهنبشت: همه در یک کار

گاهنبشت: همه در یک کار

 

گفتم: چیزی بگو در احوال زمانه.

خندید و گفت چه بگویم که پیربلخ گفته است:

خَرفروشانه یکی با دگری در جنگند

لیک چون وانگری مُتَّفق  یک کارند