گاهنبشت: خیال تکلیف ساز

برای رهایی از “سرسام اسفندماهی”، نرمک نرمک مشغول نوشتن خاطرات ایام فولاد بودم که نمی دانم چرا خیال بازنگری و تجزیه  کتاب اصول و فنون نقادی در جانم افتاده است. عجب حکایتی است این احوال. دیگران با خیال رها می‌شوند و من خیال در دامم می‌افکند.

اصول و فنون نقادی

اصول و فنون نقادی