گاهنبشت: تاملاتی در راز سوگند خدا به قلم

گاهنبشت: تاملاتی در راز سوگند خدا به قلم

اشاره

روز قلم است و من همچنان در سرزمینی می زم که از دیرباز سرنوشت قلمداران آن در راه حق و حقیقت، سرنوشت دل انگیزی نبوده و نیست. حیرت انگیزتر آن است که این تقدیر جانگداز، در سرزمینی جاری است که پیامبر مردمانش فرموده:

 سه چیز است که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه عظمت خدا می رسد. صدای گردش قلم های دانشمندان به هنگام نوشتن! و صدای قدم های مجاهدان در میدان جهاد! و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن!

به تعبیر رندی سرنوشت یک جامعه را چاپخانه و توپخانه و کارخانه تعیین می کند.

فکرم را از صبح از غم چندوچون اوضاع نشر رها کرده و به سوره قلم می اندیشم و دراندیشه تفسیر و تاویل آیه نخست آنم.

کامل این متن را در فایل زیر می توان دید

قلم