نگاهی به کتاب: گردی در گردباد ( سفرنامه حج)

نگاهی به کتاب: گردی در گردباد ( سفرنامه حج)

اشاره 

نگارنده که در کتاب “گردی در گردباد” که خود را دیدارگر (زائر) نامیده ، کوشیده است تا در یک جریان تداعی آزاد سیر آفاقی وانفسی خود در را سرزمین وحی گزارش دهد، کتاب به “خسان کویری پشت هیچستان” تقدیم شده است که اشاره ای به شریعتی،  آل احمد و سپهری.

در کتاب ضمن گزارش روزنگارانه از آنچه رخ داده است کوشش شده تا جریانات تاریخی و همچنین تفسیر و تاًویل نمادها انجام پذیرد.در سیر سفرنامه، گاه نگارنده سفر خویش را آکنده از “خیال سبز” حضور پیامبر می بیند.

خیالی که مایه نجواهای شورانگیز می شود، لحظه هایی چون حضور نگارنده در “غار حرا”که آن را “بلندای آغاز” نامیده است و یا حضور در غار ثور.

سفرنامه از تهران آغاز و به تهران ختم می شود. پایان سفرنامه با گفتگوی با روح به پایان می رسد و این دغدغه که چگونه سفرنامه به پایان رسانده شود.برای پایان دادن به سفرنامه، اشاره هایی به چگونگی سفرنامه های ناصرخسرو و شریعتی و آل احمد می شود و سرانجام به این بیت مولانا ختم می شود که:

خلیل وار نپیچم سر خود از کعبه

                    مقیم کعبه شوم، کعبه را ستون باشم

=================================

 

(این کتاب دوبار چاپ شده است . بار نخست در نشر فوژان و بار دوم در نشر صدای معاصر. اکنون نایاب است  و برای چاپ دوباره‌ش در اندیشه‌ام)

===================================

 

 

 

تقدیم نامه کتاب

 متن کامل مقدمه را در زیر می توان دید

مقدمه کتاب گردی در گردباد