نوشتک (۱): آبیاری نهال خودشیفتگی

نوشتک (۱): آبیاری نهال خودشیفتگی

آنکس که اجازه می‌دهد تا پیش روی او تعریفش کنند در واقع نهال خودشیفتگی‌اش را آبیاری می‌کند.