نقدنامه:سرنوشت جایگاه منادیان آبادانی

نقدنامه:سرنوشت جایگاه منادیان آبادانی

مقدمه

یکی از راههای ایجاد سازمان یادگیرنده، مکتوب و مستندساختن تحولات ساختاری آن سازمان از آغاز تاکنون است. این کار، سندی را فراهم می‌آورد تا باکندوکاو و تجزیه و تحلیل آن، بتوان موقعیت کنونی سازمان را بهتر فهم کرد و قوت‌ها و ضعف‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های آن را شناسایی نمود. ایجاد چنین دانشی درباره سازمان، می‌تواند سرنوشت سازمانی را آشکار سازد.

تغییر نظام کشاورزی ایران

محمدرضا شاه پهلوی یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم را مطرح کرد .انقلاب سفید در مرحله نخست، پیشنهادی شامل شش اصل بود که شاه در کنگره ملی کشاورزان در تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۱، خبر اصلاحات و همه‌پرسی را برای پذیرش یا رد آن به کشاورزان و عموم مردم ارائه داد. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱، عموم مردم نیز در یک همه‌پرسی سراسری، به اصلاحات رأی مثبت دادند. شاه این اصلاحات را انقلاب سفید نامید. تصمیمات چپ‌گرایانه ای شاه در  انقلاب سفید به نظر نوعی پیشگیری از انقلابی بود که منادیان سوسیالیسم و کمونیسم در ایران چشم طمع داشتند آن را به کمک همسایه شمالی به صورت خونین و سرخ به اجرا در آورند. در  این انقلاب تصمیماتی  برای تغییر ساختاری نظام کشاورزی ایران مطرح شد و به موضوع مدرن‌سازی کشاورزی ایران نیز در ابعاد گوناگون توجه شد. مانند تلاش برای از بین‌بردن نظام فئودالی را در پی داشت

کامل این مقاله در فایل زیر آمده است

تاریخچه مرکز آموزش کشاورزی کرج