نقدنامه:تأملی در معیارهای انتخاب اعضای کابینه

نقدنامه:تأملی در معیارهای انتخاب اعضای کابینه

مقدمه

یکی از آفت‌های ویرانگر در تعاملات سیاسیون با مردم، بر زبان راندن اصطلاحات و کلمات آرمانی و گاه مقدس و بر پایه آنها ‌دادن وعده های پوچ و ناممکن است. این آفت، شاید ریشه اصلی  بسیاری از ناامیدی های مردم بوده و هست. چنین واقعیتی مایه آن شده‌ تا در ادبیات مدیریت، بر بحث زبان و لحن کارگزاران و تاثیر آن در عمل به شدت تاکید ‌شود، زیرا هر عملی بازتاب یک نظر و ایده است که ماهیتی زبانی دارد.

گریز از دام وعدهدهی مردم

خوشبختانه دکتر پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی کوشید تا در دام وعده‌دادن های رنگارنگ نیفتد، روشن بود او به خوبی می‌داند که کاری به نام وعده جذاب دادن برای بسیاری از ایرانیان، بویژه طبقه متوسط شهری، حنایی است که دیگر چندان رنگی ندارد و دیری است که با این آتش، آبی گرم نمی شود. اما متاسفانه او…

کامل این مقاله را در زیر می توان مشاهده کرد:

ویژگی های افراد منتخب برای کابینه