موردپژوهی (فرآیندی برای آشکارسازی دانش پنهان سازمانی)

سخنران پس از تشریح انواع دانش صریح و ضمنی مفاهیم عمومی تجربه، را بر می‌شمرد و تجربه سازمانی را هم معنا با دانش ضمنی در نظر می‌گیرد. او سپس بر این پایه تجربه سازمانی را معنی می‌کند و نیاز می‌بیند که در فرآیندی این دانش شناسایی، مدون و مکتوب شود و از آن آموزه‌هایی را استخراج نمایند و این آموزه‌ها به عنوان دارایی نامشهود سازمانی آشکار گردند. او برای این کار فرآیندی را ابداع به نام موردپژوهی (case reserch) مطرح می‌کند و تفاوت‌های آن را با موردکاوی case studuy بر می‌شمرد. موردپژوهی می‌تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد. نویسنده در پایان چالش‌های حاصل از دستیابی به آین آموزه‌ها را بر می‌شمرد.

دانلود اسلاید سخنرانی درباره موردپژوهی

 

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش