معرفی کتاب جلال ناخوانده

جلال ناخوانده از زبان مؤلف کتاب