مراحل مدیریت زمان از نگاه دکتر غلامرضا خاکی

مدیریت زمان از اینجا آغاز می‌شود که ما باور کنیم باید در برابر عمرمان به خدا، وجدان و تاریخ پاسخگو باشیم. آرمان‌ها و هدف‌های بزرگ الهی و انسانی داشته باشیم و صادقانه به پیوسته به خود بگوییم باور کن که تو در همین وضعیت که هستی خیلی وقتت را تلف می‌سازی و فقط توجیه می‌کنی؛ تو بهتر از این می‌توانی عمل کنی درباره تخصیص و کنترل زمانت.

با سپاسی از اخوان داوری فر که فرصت خلق این فیلمک را آفریدند.