مدیریت اخلاقی سازمان و کسب و کار به شیوه جوانمردان

مدیریت اخلاقی سازمان و کسب و کار به شیوه جوانمردان

حیطه: مدیریت (شابک: 9786227121407)

عنوان کتاب: مدیریت اخلاقی سازمان و کسب و کار به شیوه جوانمردان
ناشر : فوژان

بخش ۱/ بستری‌های ظهور اخلاق در جهان جدید
بخش ۲/ مبانی و مفاهیم فلسفی اخلاق
بخش ۳/ اخلاق در سازمان و مدیریت
بخش ۴/ جوانمردی و شاخص‌های سازمان آن

با دیباچه‌هایی از استادان:
الوانی
کزازی
بنی‌اسدی
بهادری‌نژاد