شمس در کسوف: دفاعی از شمس تبریزی در محکمه منکران آفتاب

شمس در کسوف: دفاعی از شمس تبریزی در محکمه منکران آفتاب

در دست انتشار…

اکنون چند دهه است كه آغاز و انجام زندگى و سلوک پیر تبریز و چندوچون حضورش در کنار مولانا در قونیه، دغدغۀ ذهنى دوستداران او را برانگیخته و طعن دشمنان عرفان را دامن زده است. گفتارها و نوشتارهايى كه مخالفانش (نه نقادان علمی‌اش) به شیو‌ه‌های گوناگون بیان کرده‌اند جملگی بيانگر آن است كه آنان فراتر از حقیقت‌جویی، انگيزه‌هاى دیگری نیز دارند.
****
هدف کتابی که در دست دارید تشریح چندوچون زندگی شمس و شرح سخنان او نیست بلکه هدف اصلی آن روشنگری و رفع اتهامات از اوست.

کتاب در دو بخش کلی زیر تدوین شده است:
بخش (الف): درویشی حریف‌انگیز و شررانگیز. (نگارنده در این بخش کوشیده تا دلایل اتهام‌زنی به پیر تبریز را تشریح و روش‌شناسی (چارچوب) را برای بررسی اتهام‌ها به او ارائه کند.)

بخش (ب): شمس در تیررس اتهام‌ها. (در این بخش ابتدا انواع اتهام‌ها و انتقادهای مهم از شمس شناسایی شده‌اند، سپس در قالب چارچوب ارزیابی اتهام، مستندات و شواهد و نقیض‌های اتهام‌ها آورده شده‌اند. نگارنده سرانجام در مقام یک وکیل مدافع – نه یک هوادار سینه‌چاک یا مهاجم بی‌انصاف – این تهمت‌ها را تجزیه‌وتحلیل کرده تا امکان داوری دقیق‌تری دربارۀ شمس فراهم آید.)