شرحک (۳): گره‌گشایی راز هستی

وقتی در گره‌گشایی راز هستی درمی‌مانی دو راهی در برابر دهان می‌گشاید. راهی که به پوچی و یأس می‌رساندت یا به حیرانی و آنگاه می‌فهمی که فقط باید به تماشای جلوه‌اش نشست و دیگر هیچ.

ویدئوی زیر را ببینید: