دکتر بسکی الگوی الهام‌بخش برای کارآفرینی اخلاقی

دکتر بسکی الگوی الهام‌بخش برای کارآفرینی اخلاقی

کتاب «حرمتدار حیات» با رویکرد روایت‌نگاری -که یکی از رویکردهای تحقیقات کیفی در پژوهش‌های منابع انسانی می‌باشد- نگاشته شده است. نگارنده تلاش کرده تا ابعاد مدیریت معنوی یکی از کارآفرینان ارزشمند کشور را تجزیه و تحلیل کند. دکتر بسکی که پزشک بود سلوک عملی‌اش ویژه بود. او با اعتقادی که به توسعه پایدار داشت در تمامی امور از فنون بهره‌وری سبز استفاده می‌کرد. بیمارستان، مزرعه، و بنیاد علمی … که از او برجای مانده هر کدام می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای دانشجویان و مدیران حرفه‌ای باشد که دل در گرو آبادانی ایران دارند. این کتاب برگی کوچک برای معرفی اوست.

انتشارات همرخ این کتاب را منتشر شده است.