سخنرانی: دلایل برداشت‌های نادرست از آل احمد

سخنرانی: دلایل برداشت‌های نادرست از آل احمد

نگارنده در این سخنرانی پس از بیان مقدماتی از دلایل توجه خود به آل احمد، یازده دلیل برای برداشت نادرست از رفتار و افکار آل احمد را مطرح می‌کند و در پایان به این پرسش پاسخ می‌دهد که آینده روشنفکری در جهان و ایران  به چه سمتی می‌رود.

پی‌دی‌اف اسلایدها‌ی سخنرانی را می‌توان در زیر دید:
دلایل برداشت نادرست از آل احمد