جستارک نقدی: دلایل بی‌اخلاقی در نقادی

جستارک نقدی: دلایل بی‌اخلاقی در نقادی

آنجا که نقدها را ناقد عیار خواهد
مردان مرد بینی در اضطراب مانده

وانجا که باز خواهند از جان و دل نشانی
هم دل سیاه بینی هم جان خراب مانده

وانجا که عاشقان را از صدق باز پرسند
بس عاشق مجازی کاندر جواب مانده

عطار

 

مقدمه
هر نقدی سه بعد محتوایی، ساختاری و اخلاقی دارد. بی‌اخلاقی در نقد موجب می شود تا انرژی اجتماعی هدر رفته و نقدهای ارزشمندی خلق نشوند. این کار فرهنگ نقد را تخریب می‌کند و جریان نظرورزی و عملگرایی جامعه از برکات نقدهای سازنده بی بهره می ماند. این روزها پاره‌ای از مطالب مسما به نقدی که این سو و آن سو به عنوان نقد یا پاسخ نقد دیده و شنیده می شود این پرسش را پیش می آورد که :

چرا عده‌ای در نقدهایشان مودب نیستند و اصول اولیه اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و براحتی به دیگری صفت های ناپسندی می زنند و آنان را دروغگو و شیاد و… می نامند و روح نقد خود را مخرب می کنند؟

دلایل بی‌اخلاقی در نقد
بی اخلاقی به عنوان پدیده‌ای رفتاری در نقد  یک دلیل خاص ندارد و باید مجموعه دلیلهایی را با رویکردهای فلسفی، جامعه شناسانه و روانشناسانه برای آن جستجو کرد که در مجموع نظام نظری و عملی تربیت شخص ناقد بی اخلاق را تعیین می کنند.

نگارنده برخی از دلایلی که به تجربه دریافته در زیر آورده است.( البته فرض اساسی او این است که بیشتر ناقدان، ناآگاهانه بی اخلاقی می کنند. به بی‌اخلاقی های عامدانه و شیادانه باید به گونه‌ای دیگر نگریست.)

متن کامل مقاله را در  پی‌دی‌اف زیر ببینید:
دلایل بی اخلاقی در نقادی

چاپ شده متن در روزنامه