گاهنبشت: به چه رسیدی؟

گاهنبشت: به چه رسیدی؟

گاهنبشت:به چه رسیدی؟

یکی پرسید: این مدت که روی تاریخ معاصر کار کردی به چه برداشتی از ایران رسیدی؟
گفتم: به پاسخی که آغامحمدخان به کریم خان زند داد.

– چه پاسخی؟
– وکیل از او که پیران ویسه‌اش (وزیر افراسیاب در شاهنامه) در مورد رابطه ایران و انگلیسی‌ها می‌پرسد و او هم پاسخ می‌دهد:
«ایران مانند استری چموش است و فرنگی حکیمی کاردان؛ بر استر چموش نمی‌توان سوار شد، مگر به زیرکی و تدبیر.» (۱)

 

یادداشت:
۱) احمدپناهی سمنانی، محمد (۱۳۶۷). آغامحمدخان قاجار: چهره حیله‌گر تاریخ. تهران: آرمان.