مناجات (۱): ای خدای نورالانوار

مناجات (۱): ای خدای نورالانوار

از مجموعه مناجات‌ها:

ای خدای نورالانوار،
در ظلمت زندگی اگر شایسته میزبانی خورشیدی نیستیم حداقل کرم شب‌تابی بفرست تا با سو سویش نشانه‌ای از وجود خورشیدهای نهان باشد و بگویدمان که اسیر ناامیدی نشوید که خانه‌تان روزی روشن خواهد شد.

به قول سهراب:
آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشائید به رفتار شما می تابد

آری هر کرم شب تابی سخن پیر بلخ را تکرار می کند که:

سوی تاریکی مرو خورشیدهاست
کوی ناامیدی مرو امیدهاست