از دیگران: نقدی بر کتاب مدیریت اخلاقی سازمان… به شیوه جوانمردان

از دیگران: نقدی بر کتاب مدیریت اخلاقی سازمان… به شیوه جوانمردان

هر انسانی تکاملش در گرو خودانتقادی و دیگران انتقادی است. این موضوع برای نویسندگان و هنرمندان از اهمیت جدی تری برخوردار است زیرا هر پیامی فکری و هنری از نظر صوری و محتوایی  ابعاد نادیده‌ای دارد که نیازمند دیده و تکمیل شدن است.

جناب آقای سید محمد مهدی روحانی

دانشجوی دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز 

لطف کرده و بر کتاب مدیریت اخلاق سازمان و کسب و کار بنده به شیوه جوانمردان نقدی زده است که شایسته تقدیر است . امیدوارم موردتوجه علاقه مندان نیز قرار گیرد

متن نقد ایشان را در زیر می توان مشاهده کرد:

نقد کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای به شیوه جوانمردی