از دیگران: موانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی

از دیگران: موانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی

در بسیاری همایش ها و کلاس ها، خیلی می پرسند:

چرا تصمیمات راهبردی اجرا نمی شوند؟ 

مقاله زیر تلاشی برای پاسخ به این سئوال است:

موانع اجرای استراتژی