از دیگران:شاخص‏‏‌های کلیدی عملکرد زمینه‏‏‌ساز دگرگونی دیجیتال

از دیگران:شاخص‏‏‌های کلیدی عملکرد زمینه‏‏‌ساز دگرگونی دیجیتال

مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی

اغلب شرکت‌ها و در سال‌های اخیر و با گسترش روزافزون شرکت‌های دیجیتال، شرایط به‌‌‌گونه‌‌‌ای شکل ‌‌‌گرفته که شاخص‌‌‌های کلیدی عملکرد به این دلیل که بیشتر بر پایه الگوهای سنتی و قدیمی سازمان‌ها شکل ‌‌‌گرفته‌‌‌اند توانایی هماهنگ ‌‌‌شدن با ساختارهای دیجیتال و در راس آنها دگرگونی دیجیتال را ندارند. در نتیجه آنچه شرکت‌های دیجیتال بیش از هر چیزی به آن نیز دارند «شاخص‌‌‌های کلیدی عملکرد هوشمند» است. بر این ‌‌‌اساس، پیشرفت‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در زمینه یادگیری ماشینی و الگوریتم‌‌‌های پیش‌بینی می‌توانند شرایطی را به وجود آورند تا شاخص‌‌‌های کلیدی عملکرد به شاخص‌‌‌های تجویزی کاربردی و موثری تبدیل شوند که نقش هدایت‌‌‌کننده و جهت‌‌‌دهنده به استراتژی‌‌‌ها را بازی کنند، نه صرفا شاخص‌‌‌هایی که به مدیران کمک می‌کنند تا در چارچوب حرکت کنند و به حد مشخصی از عملکردها دست یابند. در این میان، دگرگونی دیجیتال باعث شده تا شاخص‌‌‌های کلیدی عملکرد هوشمند به یک مزیت رقابتی تعیین‌‌‌کننده و حیاتی برای شرکت‌های دیجیتال تبدیل شوند. در واقع، الگوریتم‌‌‌ها این توانایی را دارند تا از نتایج عملکرد قبلی یاد بگیرند و از آنها در راستای بهبودبخشی به عملکردهای آینده استفاده کنند.
دنباله در پی دی اف زیر
شاخص هوشمند